Welkom bij

Wereldwinkel Leusden

Jaarrekening 2021

Meerjarenoverzicht in euri
                                                                           2021    2020    2019     2018

Netto-omzet                                                    28.656   27.543 62.129 59.984
Inkoopwaarde van de omzet                           22.328  18.967 44.009  40.333
Bruto bedrijfsresultaat                                     6.328    8.576  18.120 19.651
Afschrijvingen materiële vaste activa                  73        145       435   1.798
Overige personeelskosten                               1.639      2.030    2.881   2.955
Huisvestingskosten                                         3.098      3.031    4.002   3.135
Verkoopkosten                                                    912     2.036    5.428   3.007
Kantoorkosten                                                 1.786      1.497   1.329   3.253
Algemene kosten                                             1.462      1.337   1.277   1.282
Som der kosten                                                8.970    10.076  15.352 15.430
Bedrijfsresultaat                                              -2.642   -1.500     2.768   4.221


Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten               1.617    -1.906        665   1.196
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten                 2          21          20        45
Som der financiële baten en lasten                   1.619    -1.885       685   1.241


Bijzondere lasten                                                     -          -           -172    -114
Som der bijzondere baten en lasten                         -          -           -172    -114
Resultaat                                                            -1.023    -3.385     3.281 5.348


2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

                                                                31 december 2021     31 december 2020
ACTIVA 
            Inventaris                                                  57                            130
            Voorraden                                            10.185                      16.038
            Beleggingsrekeningen                         76.495                      74.972
            Liquide middelen                                 86.539                      84.932
Totaal activazijde                                                           173.276                    176.072

PASSIVA
           Eigen vermogen                                  169.310                      170.333
           Reserve giften                                            185                          2.185
                                                                                     169.495                       172.518                 Handelscrediteuren                                   634                           1.139
           Belastingen en premies sociale
           verzekeringen                                         1.097                              467
          Overige schulden                                     2.050                           1.948
                                                                                        3.781                              3.554
Totaal passivazijde                                                      173.276                       176.072