Welkom bij

Wereldwinkel Leusden

Meerjarenbeleid Wereldwinkel Leusden 2016 - 2018                                

 

Inleiding

Met dit meerjarenplan wordt beoogd inzicht te geven in de ontwikkelingen die de Wereldwinkel Leusden te wachten staan en hoe daar beleidsmatig mee wordt omgegaan. De redenering die in dit plan wordt gehanteerd is van buiten naar binnen. Oftewel er wordt eerst ingegaan op de externe ontwikkelingen en vervolgens wordt een beeld gegeven welke betekenis dit in de komende jaren voor de Wereldwinkel heeft. Er is gekozen voor een planningshorizon van drie jaar. De reden daarvoor is dat de externe ontwikkelingen worden gekenmerkt door onzekerheid. Het heeft dus geen enkele zin om verder te kijken dan drie jaar. En daarbij wordt nog aangetekend dat gedurende deze termijn veranderingen kunnen optreden die het noodzakelijk maken het meerjarenplan tussentijds te herzien. Gekozen is voor een jaarlijkse update. Dit is de tweede update sinds de eerste uitgave van begin 2014.

 

Onzekere omgeving

Zoals bij elk ander bedrijf is ook het bestaansrecht van wereldwinkels grotendeels afhankelijk van de omgeving. Zoals overal in het winkelbedrijf zijn de belangrijkste omgevingsfactoren waar wereldwinkels mee te maken hebben, de klantvraag en de concurrentie.

De marktvraag wordt positief beïnvloed door de maatschappelijke trend om bewuster met aankopen om te gaan. Duurzaamheid, gezondheid en ook fair trade zijn begrippen die het klantgedrag steeds meer zijn gaan beïnvloeden. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren zal doorzetten en ook de omzet van de wereldwinkel positief zal beïnvloeden. Daar staat tegenover dat de economische crisis de klant ook kritischer heeft gemaakt wat betreft zijn uitgaven. Dat heeft de afgelopen jaren zeker een negatieve uitwerking gehad op de omzet. Hoewel het er naar uitziet dat de crisis zijn dieptepunt voorbij is, is nog uiterst onzeker of en wanneer de klant dat zal vertalen in meer uitgaven. Hoe de positieve en negatieve ontwikkelingen gaan uitwerken op het koopgedrag van de klant en daarmee op de omzet van de winkel blijft dus gissen. Het bestuur houdt er serieus rekening mee dat de omzet niet meer het niveau van voor de crisis zal bereiken. Desondanks geeft dat het bestuur momenteel geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. In het geval dat de omzet in de komende jaren onverhoopt nog verder daalt,  zal worden bezien welke maatregelen kunnen worden genomen om het tij te keren.

De verkoop van fair trade producten is niet voorbehouden aan de wereldwinkels. Mede onder invloed van de bewustwording van de klant zien andere retail organisaties kansen in het op de markt brengen van gecertificeerde producten waaronder fair trade. Bijna alle supermarkten bijvoorbeeld hebben inmiddels fair trade producten in hun assortiment. En dat zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Overigens juichen wereldwinkels het toe dat fair trade producten door de grotere winkelketens worden verkocht. Ook al leidt dit tot omzetverlies bij de wereldwinkels. Immers, het is in het belang van de producenten altijd de bedoeling van de wereldwinkels geweest om fair trade producten op zo groot mogelijke schaal op de markt te brengen.

Samengevat is het koopgedrag voor wereldwinkels moeilijk te voorspellen en niet in concrete cijfers uit te drukken. Hetzelfde geldt voor het effect van de “concurrentie” op de omzetontwikkeling van de wereldwinkel. Gegeven deze onzekerheden zal het bestuur evenals in vorige jaren de omzetontwikkeling blijven monitoren en zich bezinnen op extra maatregelen zodra de omzet verder onder druk komt te staan. Evenals in de jaren 2014 en 2015 zal worden nagedacht hoe daar invulling aan kan worden gegeven. Daarbij zal de voorkeur uitgaan naar activiteiten met een gunstige verhouding tussen omzet en inspanningen.

 

Omzet en resultaat

Vanuit het perspectief van de producenten is omzet belangrijker dan het financieel resultaat van de wereldwinkels zelf. Uiteraard moet met het oog op continuïteit de exploitatie van de winkels positief blijven. Een verlieslatende winkel is immers geen lang leven beschoren.

De wereldwinkel Leusden mag zich al jarenlang verheugen op een zeer winstgevende exploitatie. Dit vindt zijn oorzaak vooral in de A-locatie van de winkel (goed voor de omzet) en de lage exploitatiekosten. Daarom heeft het bestuur besloten het huidige pand de komende jaren aan te houden ondanks de beperkingen van de kleine ruimte.

De jaarlijkse winst wordt voor een groot deel bestemd voor giften aan de producenten. Het restant van de winst werd jarenlang toegevoegd aan de reserves. Omdat de reserves inmiddels ruim voldoende zijn voor onderhoud van de winkel is een substantieel deel van het vermogen ingezet voor micro financiering.

Vergeleken bij vele andere wereldwinkels is de financiële positie van de Wereldwinkel Leusden comfortabel te noemen. Dit komt de continuïteit ten goede en maakt het mogelijk om de focus te leggen op de omzet.

 

Maatschappelijke bewustwording 

Naast het verkopen van fair trade producten hebben de wereldwinkels zich ook de taak opgelegd om de samenleving te informeren over de fair trade gedachte en daarmee organisaties en particulieren te stimuleren om fair trade producten te gebruiken. De wereldwinkel Leusden brengt dat in praktijk door voorlichting op scholen, informatiebijeenkomsten en publiciteit. Het bestuur is voornemens deze lijn voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren.

Enkele jaren geleden is een werkgroep opgericht die zich bezint op mogelijkheden om dit beleid in concrete initiatieven om te zetten. Wat de samenstelling van de werkgroep betreft is bewust gekozen voor de jongere generaties. Niet alleen om jongeren te interesseren voor fair trade, maar ook om ervaring in huis te halen over het gebruik van digitale technieken zoals social media.

Begin 2014 is de Werkgroep Fairtrade gemeente van start gegaan. Doel is om fair trade in de gemeente Leusden te promoten. Dit heeft begin 2015 geleid tot de toekenning van de status Fairtrade gemeente. Om deze status te behouden zal de werkgroep de promotie van fair trade in de gemeente Leusden voortzetten. De doelstelling en de samenstelling van de werkgroep Fairtrade gemeente overlapt de eerder genoemde werkgroep (Innovatie) van de wereldwinkel. Daarom is besloten deze werkgroep voorlopig op een laag pitje te zetten en de werkgroep Fairtrade gemeente actief te ondersteunen.

 

Samenwerking

Al jaren nemen 2 kerken (in Soesterberg en in Barneveld) producten af die daar aan de kerkgangers worden verkocht. Zo lang daar behoefte aan is, zal deze vorm van samenwerking worden gecontinueerd. Via de jaarlijkse Matchbeurs zijn ook samenwerkingen aangegaan met bedrijven voor onder andere het gebruik van ruimten voor tijdelijke opslag, vergaderingen, cursussen en bijeenkomsten. Voorts wordt op ad hoc basis samengewerkt met onder andere scholen (voorlichting), kerken (bewustwording) en in het verleden ook met winkeliers die specifieke fair trade artikelen zoals vazen in consignatie verkochten.

Voor de komende jaren wordt gezocht naar meer continue samenwerkingsverbanden. Op lokaal niveau zal de komende periode prioriteit worden gegeven aan de bovengenoemde werkgroep Fairtrade Gemeente.

In regionaal verband is contact gelegd met de wereldwinkel Amersfoort hetgeen heeft geleid tot een gezamenlijke klantenkaart. Andere ideeën voor samenwerking zullen de komende periode verder worden besproken.

 

Medewerkers

Het aantal winkeliers schommelt al jaren rondom de 40. Daarnaast zijn ca. 15 personen voor de wereldwinkel actief in andere rollen. Getuige het aantal jubilea is de loyaliteit van de medewerkers groot en was het verloop vele jaren relatief klein. Het gevolg is wel dat het medewerkersbestand inmiddels behoorlijk is vergrijsd. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een groter aantal mensen dat heeft opgezegd. Via de vacaturebank en een enkele advertentie is het gelukt om in de ontstane vacatures te voorzien. Vanwege de vergrijzing wordt ook de komende jaren een relatief groot verloop verwacht. De tot nu toe gevolgde werkwijze bij de werving blijkt effectief te zijn en zal dan ook in de komende jaren worden gecontinueerd.

 

De loyaliteit met de wereldwinkel vindt zijn oorsprong in het gezamenlijke doel: de leefomstandigheden in arme gebieden verbeteren. Daarnaast spelen individuele aandacht en saamhorigheid een belangrijke rol. Daar is vanaf het begin veel aan gedaan: aandacht voor verjaardagen, ziekenbezoek, bijeenkomsten, jaaruitje, etc. De afgelopen jaren is extra aandacht besteed aan het verbeteren en actualiseren van de informatie naar de medewerkers. De papieren nieuwsbrief is vervangen door een digitale waardoor de informatie naar de medewerkers frequenter kan plaats vinden en de medewerkers daardoor actueler kunnen worden geïnformeerd. Er zijn tablets voor de winkel aangeschaft waarmee men toegang heeft tot actuele product- en achtergrondinformatie. In de komende jaren zal extra aandacht worden gegeven aan deskundigheidsbevordering.

 

Assortiment en winkelinrichting

De winkeloppervlakte is klein waardoor de mogelijkheden beperkt zijn. Dat zal de komende jaren zo blijven. Binnen deze beperkingen zijn het assortiment en de winkelinrichting de belangrijkste factoren om de omzet te optimaliseren. Het assortiment wordt al permanent aangepast en afgestemd op de smaak van het Leusdense publiek. Dat zal zo blijven.

Het assortiment van wereldwinkels bestaat al jaren uit twee hoofdgroepen: gifts & living en food artikelen. Volgens de landelijke trend wordt ook de Wereldwinkel Leusden steeds meer als cadeaushop gepositioneerd. De omzet aan food producten maakt momenteel echter nog een zodanig substantieel deel uit van de totale omzet dat stoppen met food producten niet verantwoord zou zijn. Verwacht wordt dat dit nog minstens een aantal jaren zo zal blijven.

Het assortiment aan gifts & living wordt bepaald door het aanbod van de importeurs enerzijds en het beperkte winkeloppervlak anderzijds. Daardoor kunnen volumineuze artikelen niet in de winkel worden aangeboden. Het assortiment wordt regelmatig ‘ververst’. Aan nieuwe artikelen wordt extra aandacht gegeven door ze op een apart schap aan te bieden. Voorts wordt het experiment met een duurder segment artikelen voortgezet. Na verloop van tijd zal worden geëvalueerd of het Leusdense publiek dat apprecieert.

In februari 2014 is de winkelinrichting vernieuwd hetgeen de winkel een frisse en bijdetijdse uitstraling heeft gegeven. De winkel behoudt daarmee zijn aantrekkingskracht op het publiek, maar of dit effect zal hebben op de omzet zal moeten worden afgewacht.

 

De landelijke vereniging

De Wereldwinkel Leusden is al jarenlang lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging ondersteunt de wereldwinkels met onder andere adviezen, materialen zoals brochures en reclamemateriaal, initieert landelijke acties en biedt cursussen aan. Door wegvallen van overheidssubsidies en ledenverlies ziet de landelijke vereniging zich de komende jaren gedwongen de contributie te verhogen dan wel meer diensten tegen betaling aan te bieden.

In 2014 hebben een aantal landelijke en regionale bijeenkomsten plaats gevonden. Deze zijn aanleiding tot veranderingen in de prioriteiten van het landelijk bureau en in de aansturing van de vereniging. De lijnen tussen winkels en bestuur zullen aanzienlijk worden bekort en er zal een beroep worden gedaan op sterke winkels om zwakkere winkels te ondersteunen. Dit heeft in 2015 geleid tot de oprichting van een landelijk investeringsfonds. De Wereldwinkel Leusden heeft besloten in dat fonds te participeren in de vorm van een 5-jarige lening ad € 10.000,-.